Friday, August 09, 2013

äïDïL FïTRï YäNG SëPï


Yáng táhù hákìkát dán rìwáyát
áìr mátá kálìán kùámbìl bèrkát
sèbágáì tándá yáng jádì ázìmát
sèkádár ìtù tèrdáyá kùìkát

Yáng sèkádár mènòntòn sándìwárá
cùkùplah sèkádár lákònán bònèká
sèdáng Tòk Dálángnya tèrsùngkùr hìbá
mèngùtìp sèndìrì tákdìr yáng bèrtìmpá

Wáláu sìápá pùn kálìán
násìhát ìnì ìkhlás kùbèrìkán
gènggamláh báhágìá sèlágì ádá
kèráná sèdètìk tèrlèká
sèùmùr ùsìá dèrìtá sèngsárá

SëLäMäT MëRäïKäN äïDïL FïTRï
këpädämü... bähägïä sëjätï kë äkhïr häyät
këpädäkü... äpä sähäjä yäng käü lïhät